Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
     
 

Όροι χρήσης της Γεωπύλης και των δικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής - Αποποίηση ευθύνης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργειας (Υ.Π.ΕΝ.) αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης αστικής ή ποινικής και για οποιαδήποτε ζημιά, (θετική, αποθετική-διαφυγόν κέρδος) του χρήστη ή τρίτου, που ήθελε προκύψει από οποιαδήποτε ενέργεια βασισμένη στο περιεχόμενο της γεωπύλης.

Η χρήση της Γεωπύλης μπορεί να γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, ήτοι μη παραβιάζοντας το εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

Η παρούσα Γεωπύλη ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους (συνδέσμους) τρίτων, μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών. Το Υ.Π.ΕΝ. δεν φέρει καμία ευθύνη από την πρόσβαση και λειτουργία αυτών, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, η δε παραπομπή σε αυτούς δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων ή αποδοχή του περιεχομένου τους.

Το Υ.Π.ΕΝ. είναι ο κάτοχος και επιφυλάσσεται των πνευματικών δικαιωμάτων της παρούσας Γεωπύλης, των διαδικτυακών υπηρεσιών και του περιεχομένου που δημοσιοποιείται μέσω αυτής.

Δεν επιτρέπεται οποιασδήποτε μορφής εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γεωπύλης.

Το Υ.Π.ΕΝ. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες της γεωπύλης, τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τους όρους χρήσης αυτών οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η χρήση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων της παρούσας Γεωπύλης διέπεται από τους όρους της Άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία που αφορά σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στους κατόχους τους, όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα αρχεία μεταδεδομένων.